Dziecko, Zakupy I My

Może zacznę od tego, że nie panikuj, nie każę Ci zostawiać miesięcznego malucha na godzinę samego w domu, abyś mogła w tym czasie oddać się rozpustom, czyli wyskoczyć do Biedry na szybkie zakupy. Podstawą do udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego jest jego pisemny wniosek złożony pracodawcy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Auta mkną po jezdni, chodnik jest dla dzieci. A jeśli dziecko będzie wyrażać wolę kontynuacji do 10 roku życia też będziesz się godzić na to?… Hmmm… Wydaje mi się, że jako matki to jednak my powinnyśmy jednak znaleźć odpowiedni moment na zaprzestanie karmienia piersią. Dzieci nie mają jeszcze takiej umiejętności analizowania sytuacji, rozumienia pewnych kwestii, jak dorośli.
Nie rozumiem problemu. I ja i mój brat byliśmy karmieni piersią do 3 roku życia i dla mnie jest to najbardziej naturalna sprawa na świecie. Dodam tylko, że pamiętam moment odstawienia - moja mama wzięła mnie „na rozmowę” i wytłumaczyła, że jestem już dużą dziewczynką i że tylko maluszki piją z cyca. Pamiętam, że poczułam się wtedy bardzo dorośle :) Tak samo rodzice wyperswadowali mi mój ostatni smoczek - jakoś tak ze mną porozmawiali, że uznałam sama, że jestem za duża, żeby używać smoczka.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Cieszę się, że moje macierzyństwo jest już na tyle dojrzałe, że mogę tym pisać. Od zawsze uważałam, że rodzeństwo to jest siła, dlatego odkąd pamiętam myślałam sobie raczej jako podwójnej czy potrójnej mamie niż pojedynczej. Mój plan na szczęście się ziścił i teraz mogę podziwiać miłość i nienawiść jaka buduje się pomiędzy moimi synami. Dlatego nienawiść? Chyba nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Kto z nas nie wspominana kuksańców zadawanych rodzeństwu i tych skrajnych uczuć, od kochania po zawiść.
I jeszcze jedno - może wywołam oburzenie - ale przecież u four-5 latków zaczyna się już w pewien sposób rozwijać seksualność, a na pewno zainteresowanie tą sferą. Chłopcy podglądają mamy, dziewczynki tatusiów, blog o biznesie wstydu. Wydaje mi się, że ssanie piersi w takim wieku może jednak w jakiś sposób zakłócać ten proces. Może się mylę, ale takie mam odczucia.
Pó³ biedy, je¶li faktycznie nie ma ciê ca³ymi dniami, a masz warunki (nie tylko lokalowe, ale i finansowe), które pozwalaj± na poszerzenie gromadki. Gorzej, gdy osoby maj±ce ju¿ kilka kotów s³ysz±, ¿e przecie¿ "kolejny mruczek nie robi ró¿nicy". Albo kto¶ chce wzi±æ kota i od razu namawia siê go na parkê, bo "tak lepiej siê chowaj±". Jasne, im wiêcej kotów, tym wiêcej mi³¶ci, ale i obowi±zków po³±czonych z wydatkami. Takie decyzje powinny byæ przemy¶lane, a to mo¿e byæ trudne, gdy za wzór s± stawiane osoby, które wrêcz odejmuj± sobie od ust, byle tylko koty mia³y jak najlepiej. To szlachetne, ale b±d¼my szczerzy: nie ka¿dy musi postêpowaæ podobnie. Zw³aszcza ¿e koty wcale nie musz± mieæ towarzystwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *